DnnForge - NewsArticles

25

หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ4+1)
จำนวนที่เปิดรับ 10 คน (นอกเวลาราชการ)
ตั้งแต่บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2561

[Read More...]

Actions: E-mail | Permalink |