เยี่ยมชม

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคาร 6 ชั้น 2
เลขที่ 114  ซอยสุขุมวิท 23
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สมาคมวิทยาศาสตรศึกษา (แห่งประเทศไทย)

เลขที่ 114  ซอยสุขุมวิท 23
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ติอต่อ

Email Addresses

ผศ.ดร.จรรยา: chanyah@g.swu.ac.th
ผศ.ดร.ธีรพงษ์: theerapong@swu.ac.th
ผศ.ดร.ชนินันท์: chaninan@g.swu.ac.th
อ.ดร.พินิจ: pinitk@g.swu.ac.th
อ.ศศิพิภา: suwapid@g.swu.ac.th

วันเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ เปิดบริการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เปิดบริการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
ปิดบริการ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์   
เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 15324
โทรสาร 0 2204 2528

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผศ.ดร.จรรยา ดาสา 1-1341
ผศ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ 1-1339
ผศ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล 1-1340
อ.ดร.พินิจ ขำวงษ์ 1-1343
อ.ดร.ณวรา สีที 1-1345
นางสาวศิวพร ละม้ายนิล 1-5324
นางสาวธัญญารัตน์ จันทรเสนา 1-1344
นางสาวลักขณา กลิ่นอุบล 1-1346
นายอิทธิพล โพธิ์ทองคำ 1-1338
นางสาวปารภัช พีรากุลชัย 1-1337

 

คำแนะนำ

ข้อมูลติดต่อของคุณ

รายละเอียด