แบบฟอร์มสำหรับนิสิต

คำร้องทั่วไป
 
 • บว. 09 แบบเสนอขอแต่งตั้งเป็นคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย
 • บว. 100 แบบคำร้องทั่วไป
 • บว. 41 ขอให้รับรองความจำเป็นในการลาศึกษาต่อ
 • บว. 53 การกลับเข้ารับราชการ
งานทะเบียน
 
 • บว. 200 แบบคำร้องขอพ้นสภาพ/ ลาพักการเรียน/ ขอเปลี่ยนสภาพนิสิต/ แผนการเรียน/ สาขาวิชา
 • บว. 201 แบบคำร้องขอเพิ่มรายวิชา/ ของดเรียนรายวิชา/ ขอเรียนเกินหน่วยกิต /ขอเปลี่ยนประเภทการลง ทะเบียน
 • บว. 202 แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ/ ชื่อสกุล/ ยศ/ ที่อยู่
 • แบบฟอร์มการขอขยายเวลาการศึกษา
เค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
 
 • บว. 410 แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
 • บว. 411 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์
 • บว. 411 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงสารนิพนธ์
 • บว. 412 แบบรายงานผลการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
 • บว. 413 แบบขอออกหนังสือรับรองเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
 • บว. 414 แบบออกหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย[ submit online ]
 • บว. 415 แบบขอออกหนังสือเชิญอาจารย์ภายนอกมาควบคุมปริญญานิพนธ์[ submit online ]
 • บว. 416 แบบขอออกหนังสือเชิญอาจารย์ภายนอกมาเป็นกรรมการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์[ submit online ]
รายงานความก้าวหน้า
 
 • บว. 420 แบบรายงานความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์
การสอบปากเปล่า
 
 • บว. 430 แบบขออนุมัติของแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
 • บว. 430 แบบขออนุมัติของแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์
 • บว. 431 แบบเสนอตรวจรูปแบบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
 • บว. 432 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
การตีพิมพ์ผลงาน
 
 • บว. 691 แบบยอมรับการตีพิมพ์ปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
 • บว. 692 แบบยอมรับการตีพิมพ์ปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาโท

ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์

 
 •   ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์สารนิพนธ์