ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา และด้านดนตรีและศิลปะ
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2415 สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลกรด้านวิทยาศาสตรศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเอฮิเมะ เมืองมัตซียาม่า ประเทศญี่ปุ่น
โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสตีมศึกษา (STEAM Education) สาหรับบุคลากรทางการศึกษา
แสดงความยินดีกับ นางสาวชวนพิศ คณะพัฒน์ นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 1”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปพระราชทานปริญญาบัตร

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย/ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย

                                                     - ดาวน์โหลด ประกาศการขอรับการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย
- ดาวน์โหลด ใบสมัครทุนอุดหนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
- ดาวน์โหลด รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

                                                         - TOR เชิงพาณิชย์ ปี 2559 download
   - ข้อเสนอโครงการเชิงพาณิชย์ download                                                          - TOR ฐานรากปี 2559 download
    - ข้อเสนอโครงการฐานราก download

สือการสอน

                ความดันของอากาศที่มีการเคลื่อนที่                                                  การเกิดกลางวัน - กลางคืน

   

      

แสดงความยินดีกับภาพรับปริญญาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2557