คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร.กมลวรรณ กันยาประสิทธิ์ ประธานกรรมการ  
รองศาสตรจารย์ ดร.ณสรรค์ ผลโภค กรรมการ  
รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย กรรมการ  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เหมาะประสิทธิ์ กรรมการ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร กรรมการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ กรรมการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา กรรมการ  
ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนัส บุญประกอบ กรรมการ  
อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ กรรมการ  
อาจารย์ ดร.พินิจ ขำวงษ์ กรรมการ  
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง กรรมการ  
อาจารย์ ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล กรรมการและเลขานุการ  

 

อาจารย์ ดร.กมลวรรณ กันยาประสิทธิ์ ประธานกรรมการ  
รองศาสตรจารย์ ดร.ณสรรค์ ผลโภค กรรมการ  
รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย กรรมการ  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เหมาะประสิทธิ์ กรรมการ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร กรรมการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ กรรมการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา กรรมการ  
ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนัส บุญประกอบ กรรมการ  
อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ กรรมการ  
อาจารย์ ดร.พินิจ ขำวงษ์ กรรมการ  
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง กรรมการ  
อาจารย์ ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล กรรมการและเลขานุการ  

 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556