หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
          หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
          Master of Education Program in Science Education
          หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
          Doctor of Education Program in Science Education
     ชื่อปริญญา
          หลักสูตรมี 2 ระดับ
          (1) ระดับปริญญาโท
               ชื่อเต็มภาษาไทย : การศึกษามหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา)
               ชื่อย่อภาษาไทย : กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)
               ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Education (Science Education)
               ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Ed. (Science Education)
          (2) ระดับปริญญาเอก
               ชื่อเต็มภาษาไทย : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา)
               ชื่อย่อภาษาไทย : กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
               ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctoral of Education (Science Education)
               ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ed.D. (Science Education)
     ปรัชญา
          ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรศึกษาจะต้องเป็นผู้รอบรู้ในเนื้อหาวิทยาศาสตร์และ กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตรศึกษา และสามารถเสนอแนวทางประยุกต์องค์ความรู้ดังกล่าวในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับต่างๆ
     วัตถุประสงค์
          หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตบัณฑิต
          (1) ให้มีความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ในฐานะเป็นองค์รวมของความรู้
          (2) ให้มีส่วนเพิ่มพูนองค์ความรู้ในกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
          (3) ให้สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและการสืบเสาะความรู้อย่างนัก วิชาการในการพัฒนาการสอนและการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
          (4) ให้เป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษาที่มีความสามารถทั้งเนื้อหาและระเบียบ วิธีการวิจัย ใช้ความรู้ทางการวิจัยในการแก้ปัญหาและสามารถทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

ชื่อหลักสูตร
          หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
          Master of Education Program in Science Education
          หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
          Doctor of Education Program in Science Education
     ชื่อปริญญา
          หลักสูตรมี 2 ระดับ
          (1) ระดับปริญญาโท
               ชื่อเต็มภาษาไทย : การศึกษามหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา)
               ชื่อย่อภาษาไทย : กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)
               ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Education (Science Education)
               ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Ed. (Science Education)
          (2) ระดับปริญญาเอก
               ชื่อเต็มภาษาไทย : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา)
               ชื่อย่อภาษาไทย : กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
               ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctoral of Education (Science Education)
               ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ed.D. (Science Education)
     ปรัชญา
          ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรศึกษาจะต้องเป็นผู้รอบรู้ในเนื้อหาวิทยาศาสตร์และ กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตรศึกษา และสามารถเสนอแนวทางประยุกต์องค์ความรู้ดังกล่าวในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับต่างๆ
     วัตถุประสงค์
          หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตบัณฑิต
          (1) ให้มีความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ในฐานะเป็นองค์รวมของความรู้
          (2) ให้มีส่วนเพิ่มพูนองค์ความรู้ในกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
          (3) ให้สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและการสืบเสาะความรู้อย่างนัก วิชาการในการพัฒนาการสอนและการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
          (4) ให้เป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษาที่มีความสามารถทั้งเนื้อหาและระเบียบ วิธีการวิจัย ใช้ความรู้ทางการวิจัยในการแก้ปัญหาและสามารถทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

    มคอ.2 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

หลักสูตรการศึกษาดุษฏีบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

    มคอ.2 หลักสูตรการศึกษาดุษฏีบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)