การตีพิมพ์ปริญานิพนธ์เพื่อจบการศึกษา

ประกาศจากบัณฑิต

ฐานข้อมูล TCI

รายชื่อวารสารวิชาการที่อยู่ใน สมศ และ สกอ.

รายชื่อวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลตามประกาศของ สมศ และ สกอ.

รายชื่อวารสารนานาชาติ ที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล

AgBiotechNet

CABI Publishing (a division of CAB International)

AGRICOLA

AGRICultural OnLine Access
  • List of Journals Indexed in AGRICOLA
    รายชื่อวารสาร ในฐานข้อมูล AGRICOLA จัดทำโดย the National Agricultural Library

INSPEC

  • ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูล INSPEC ได้จาก Inspec List of Journals

Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)

MathSciNet

Sociological Abstracts

Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts

BIOSIS DATABASES

ERIC

Food Science and Technology Abstracts (FSTA)

ingentaconnect

PubMed / MEDLINE

POPLINE

  • ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูล POPLINE ได้จาก http://www.popline.org/

PsycINFO

Serials Source Lists ของฐานข้อมูลต่างๆ จาก Cambridge

 

CINAHL

Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature

Criminal Justice Abstracts

 

EBSCO

คลิกเลือก Academic Package และเลือก Title List จากฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้นวารสาร

SciFinder

  • ตรวจสอบรายชื่อวารสารได้ที่ SciFinder
    - New User Registration (Mahidol e-mail address is required)

ScienceDirect

  • ตรวจสอบรายชื่อวารสารได้ที่ ScienceDirect