คณะกรรมการประจำศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

รองศาสตราจารย์ณสรรค์  ผลโภค ประธานกรรมการ
(ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา)  
อาจารย์ชนินันท์  พฤกษ์ประมูล กรรมการ
(หัวหน้างานบริการวิชาการ)  
อาจารย์กมลวรรณ  กันยาประสิทธิ์ กรรมการ
(หัวหน้างานวิชาการ)  
รองศาสตราจารย์ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร กรรมการ
(กรรมการที่หัวหน้าส่วนงานเสนอ)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์ กรรมการ
(กรรมการที่หัวหน้าส่วนงานเสนอ)  
อาจารย์ธีรพงษ์  แสงประดิษฐ์ กรรมการ
(กรรมการที่หัวหน้าส่วนงานเสนอ)  
อาจารย์พินิจ  ขำวงษ์ กรรมการ
(กรรมการที่หัวหน้าส่วนงานเสนอ)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา  ดาสา กรรมการและเลขานุการ
(รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาสตรศึกษา)  
นางสาวศิวพร  ละม้ายนิล ผู้ช่วยเลขานุการ

 

ประกาศคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 TitleModified DateSize 
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ที่ 4475/25562/14/2015672.46 KBDownload