รวบรวมผลงานของคณาจารย์ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 2018

Theerapong Sangpradit, Waralee Sinthuwa, (2018). The effect of 5E-SWH learning model on students’ view of nature of science. Proceedings of the 5th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET) 2017. (030044-1-8).

Chaninan Pruekpramool, Kamonwan Kanyaprasith, Nason Phonphok, and Huynh Thi Thuy Diem, (2018). Exploring science and mathematics teaching experiences in Thailand using reflective journals of an internship program between Vietnamese and Thai students. Proceedings of the 5th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET) 2017. (030040-1-8).

Pinit Khumwong, Monta Pantongkam, Sompratana Wongboonnak, (2018). Teaching ecosystem and environment and its effect on the environmental consciousness of grade 9 students: A preliminary self study. Proceedings of the 5th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET) 2017. (030033-1-6).

Pinit Khumwong, Preedaporn Pholphuet, Kamonwan Kanyaprasith, and Nalena Praphairaksit, (2018). The effect of integrating cooperative learning into 5E inquiry learning model on interpersonal skills of high school students. Proceedings of the 5th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET) 2017. (030038-1-8).

Chaninan Pruekpramool, Nattapong A-nongwech , (2018). The development of Metacognition test in genetics laboratory for undergraduate students. Proceedings of the 5th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET) 2017. (030001-1-8).

ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 2017

Chanyah Dahsah, Navara Seetee, Siwaporn Lamainil. (2017). The Use of Interview about Instance to Explore Children Science Process Skills. New Perspectives in Science Education. Edition 6. (498-503).

Navara Seetee, Chanyah Dahsah, .(2017). Science process skills in kindergarten projects. New Perspectives in Science Education. Edition 6. (407-411).

Chanyah Dahsah, Chotirose Srithep, Thasuk Junprasert, Kun Silprasit. (2017) High school science students'difficulties in constructing scientific explanations in biology. Chotirose Srithep, Thasuk Junprasert, Kun Silprasit. (477-480).

Chanyah Dahsah, Songpon Phadungphatthanakoon. (2017). Are pre-service teachers ready for their field experience?. New Perspectives in Science Education. Edition 6. (509-512).

Chanyah Dahsah, Teerada Longsiri, Supika Vanitchung, Manat Boonprakob, (2017). The use of two-tier diagnostic test to explore environmental literacy. New Perspectives in Science Education. Edition 6. (504-507).

Chanyah Dahsah, Laddawan Burana, (2017). Problem solving ability of high school chemistry students. New Perspectives in Science Education. Edition 6. (576-579).

Chaninan Pruekpramool, (2017). Scientific Imagination of Lower Secondary School Students in Thailand. New Perspectives in Science Education. Edition 6. (585-589).

Theerapong Sangpradit, Siraprapa Srisupan, Sirinoot Teanrungroj, Manat Boonprakob, (2017). The development of 12CARE training model for pre-service teaching to enhunce their TPACK understanding. (303-307).

ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 2016

Thaengnoi, P., Pruekpramool, C., Phonphok, N. & Wongyounoi, S. (2016). Study of Scientific Problem-Solving Abilities Based on Scientific Knowledge about Atmosphere and Weather for Mathayomsuksa I Students. the 4th International Conference for Science Educators and teachers. (510-516).

Lohakarok, K., Pruekpramool, C., Wongyounoi, S. & Punya-In, K. (2016). The Study of Critical Thinking Skills of Seventh Grade Hmong Hilltribe Students in Tak Province. the 4th International Conference for Science Educators and teachers. (517-524).

huanruethai Thiangchanthathip, Pinit Khumwong, Kamonwan Kanyaprasith& Suthida Chamrat. (2016). High school students’ understanding of the nature of science. The Asian Conference on Education & International Development 201. (589-600).

Chaninan Pruekpramool, Theerapong Sangpradit, (2016). Teaching Physics in English: A Continuing Professional Development for Non-Native English-Speaking Teachers in Thailand. Journal of Education and Learning. (47-59).

 

ผลงานตีพิมพ์ในประเทศไทย 2017

ลัดดาวัลย์ บูรณะ, จรรยา ดาสา, (2017). แนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์. (9-17).

จรรยา ดาสา, (2017). การสืบเสาะวิทยาศาสตร์ในมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ยุคใหม่ของ ประเทศสหรัฐอเมริกา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อุบล. (123-132).

ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, (2017). จินตนาการทางวิทยาศาสตร์สู่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. (225-240).

จรรยา ดาสา, ณวรา สีที, (2017). การเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการสืบเสาะ. Journal of Education Naresuan University. (343-355).

โรซวรรณา เซพโฆลาม, อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ, พินิจ ขำวงษ์ , ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, (2017). ความเข้าใจและการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา. วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. (127-140).

ขุนทอง คล้ายทอง, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, (2017). การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. (139-155).

กฤษณา โลหการก,สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย, กานจุลี ปัญญาอินทร์, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, (2017). การศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชาวเขาเผ่าม้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดตาก. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (28-41). 

ภูรินทร์ แตงน้อย, ณสรรค์ ผลโภค, สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล,  (2017). การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ บนฐานความรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศและลมฟ้าอากาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (143-154).

สุพรรษา หอมฤทธิ์, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, (2017). การศึกษาแนวคิดคลาดเคลื่อนและการขาดความรู้ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้ แบบทดสอบวินิจฉัยสี่ลำดับขั้น. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (220-231).

พินิจ ขำวงษ์, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, ณสรรค์ ผลโภค, (2017). ผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูเรื่องสะเต็มศึกษาต่อการรับรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสระแก้ว. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (108-121).

ศิรประภา ศรีสุพรรณ, ศิรินุช  เทียนรงุ่โรจน์, มนัส บุญประกอบ, ผศ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์, (2017). การศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาการบูรณาการ ICT  ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูสาขาวิทยาศาสตร์. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา. (1157-1174).

พัชรินทร์ ศรีคำ, พินิจ ขำวงษ์, (2017). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่มีต่อเจตคติทางสิ่งแวดล้อมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (112-122).

ผลงานตีพิมพ์ในประเทศไทย 2016

อ.ดร. ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ และ ณสรรค์ ผลโภค, (2016). การส่งเสริมความเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์: การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดสระแก้ว. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์. (54-62).

อ.ดร. ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, ธนาวุฒิ ลาตวงษ์, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, ณสรรค์ ผลโภค และมนัส บุญประกอบ, (2016). ผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ 5A ที่มีต่ออภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ. (269-286).

กฤษณา โลหการก, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย , กานจุลี ปัญญาอินทร์, (2016). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม. (35-47).

ภูรินทร์ แตงน้อย, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, ณสรรค์ ผลโภค, สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย, (2016). ารพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม. (201- 211).

ขวัญฤทัย เที่ยงจันทราทิพย์, พินิจ ขำวงษ์, สุทธิดา จำรัส, (2016). มโนทัศน์เรื่องเซลล์และการแบ่งเซลล์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารศึกษาศาสตร์. (95-110).

Navara Seetee, Richard K. Coll, Manat Boonprakob & Chanyah Dahsah, (2016). Exploring Integrated Science Process Skills in Chemistry of High School Students. Veridian E-Journal, Silpakorn University. (247-259).

ณวรา สีที, Richard K. Coll, มนัส บุญประกอบ , จรรยา ดาสา, (2016). เจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต. (13-23).

ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, ณสรรค์  ผลโภค, กมลวรรณ กันยาประสิทธิ์, ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์, จรรยา ดาสา, (2016). ความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์ที่มีต่อจินตนาการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. (81-92).

ชลฤทัย ทวีแสง, ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, พินิจ ขำวงษ์, (2016). ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเมต้าเลเวลเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิทยาศาสตร์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. (87-102).

ชวนพิศ คณะพัฒน์, ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์, มนัส บุญประกอบ, ประสงค์ เมธีพินิตกุล, (2016). ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการใช้ปัญหานาทางและการวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมและแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมเพื่อส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. (67-79).

ศิรประภา ศรีสุพรรณ, ธีรพงษ์  แสงประดิษฐ์, ศิรินุช  เทียนรงุ่โรจน์, มนัส บุญประกอบ. (2016). การศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาการบูรณาการ ICT  ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูสาขาวิทยาศาสตร์. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา. (1157-1174).