แบบฟอร์มสำหรับบุคลากรและนิสิต

 TitleCategoryModified DateSize 
แบบคำร้องทั่วไป 7/27/201566.54 KBDownload
แบบฟอร์มการสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2/14/2015782.38 KBDownload
แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ 2/14/2015748.67 KBDownload
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการทำงาน/รายได้ 2/14/2015204.09 KBDownload
แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว หรือบัตรประจำตัวใหม่ 2/14/2015665.37 KBDownload
แบบฟอร์มต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 2/14/20151.84 MBDownload
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2/14/2015697.80 KBDownload
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 2/14/2015601.28 KBDownload
แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ/มอบอำนาจ 2/14/2015247.17 KBDownload
แบบฟอร์มใบลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม 2/14/2015324.32 KBDownload
แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2/14/20152.18 MBDownload
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน 2/14/2015209.61 KBDownload
แบบฟอร์มใบเสนอราคา 2/14/2015423.87 KBDownload