ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย

ระเบียบประกาศ

   1.  ระเบียบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ปี 2547

   2.  ระเบียบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ปี 2549

   3.  ระเบียบการบริหารงานวิจัย ปี 2547

   4.  ประกาศขอรับเงินอุดหนุนวิจัย

   5.  ประกาศรับจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย

   6.  คู่มือการใช้ URMS

แบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

1.1 แบบคำขอรับทุน

  - รายได้คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ วิทยาลัย

   1.  การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

   2.  RS-WI-01_FM-2 ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการวิจัย

   3.  รายการตรวจสอบสัญญา

   4.   คู่มือการดำเนินงานโครงการวิจัยเงินรายได้ของหน่วยงาน

  - รายได้มหาวิทยาลัยและงบประมาณแผ่นดิน

    1.   ขอสมัครรับทุนอุดหนุนวิจัย

  - งบประมาณแผ่นดินปี 2560

    1.  แบบ ว-1ช+คำชี้แจง_แผ่นดิน60

    2.  นท-1ด_แผ่นดิน60

    3.  แบบ ว-1ด+คำชี้แจง _แผ่นดิน60

    4.  นท-1ช_แผ่นดิน60

    5.  แบบ ต1ช และ ด_แผ่นดิน60

1.2 เอกสารประกอบการขอรับทุน

    1.   ข้อมูลส่วนบุคคล

    2.   คำชี้แจงแบบว1-ช

    3.   คำชี้แจงแบบว1-ด

    4.   แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า สำหรับโครงการวิจัยที่ขอรับทุนต่อเนื่อง

    5.   แบบเสนอโครงการวิจัย(แบบว1-ด)

    6.   แบบเสนอแผนงานวิจัย(แบบว1-ช)

    7.   เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 4-5

1.3 เอกสารภาคผนวก

    1.   appendix-1(มติคณะรัฐมนตรี)

    2.   appendix-2(นโยบายวิจัย2555-2559)

    3.   appendix-3(นโยบายรัฐบาล)

    4.   appendix-4(นิยามการวิจัย)

    5.   appendix-5(รายละเอียดการเขียนงบประมาณเฉพาะปีที่เสนอขอ)

    6.   appendix-6(การเขียนภาพรวมงบประมาณแผนงานวิจัย ตลอดการวิจัย)

    7.   appendix-7(ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณจำแนกตามปี) 

   8.   appendix-8(รายละเอียดงบประมาณวิจัย จำแนกตามปี กรณีมีระยะเวลามากกว่า1ปี) 

   9.   appendix-9(จรรยาบรรณนักวิจัย)

   10. appendix-10(จรรยาบรรษการใช้สัตว์)

   11. appendix-11(ข้อกำหนดการใช้สัตว์ทดลอง) 

   12. appendix-12(แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉ.11 พ.ศ.2555-2559) 

แบบฟอร์มเพื่อเบิกเงิน

2.1 แบบฟอร์มเพื่อเบิกเงิน

    - RS-WI-01_FM-3 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

2.2 เอกสารประกอบการเบิกเงิน

   1. แบบรายงานการใช้เงิน

   2. แบบรายงานความก้าวหน้า_ช

   3. แบบรายงานความก้าวหน้า_ด

แบบฟอร์มเพื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

3.1 แบบฟอร์มเพื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

    - RS-WI-01_FM-3 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

3.2 เอกสารประกอบการส่งฉบับสมบูรณ์

   1. บทสรุปผู้บริหาร

   2. แบบรายงานการใช้เงิน

   3. รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

แบบฟอร์มเพื่อขอขยายเวลา

4.1 เแบบฟอร์มเพื่อขอขยายเวลา

    - RS-WI-01_FM-3 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

4.2 เอกสารประกอบการขอขยายเวลา

   1. แบบรายงานการใช้เงิน

   2. แบบรายงานความก้าวหน้า_ช

   3. แบบรายงานความก้าวหน้า_ด

แบบฟอร์มเพื่อขอเปลี่ยนแปลง(ชื่อโครงการ-หัวหน้าโครงการ-ขั้นตอนการดำเนินงาน)

5.1 แบบฟอร์มเพื่อขอเปลี่ยนแปลง(ชื่อโครงการ-หัวหน้าโครงการ-ขั้นตอนการดำเนินงาน

    - RS-WI-01_FM-3 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

5.2 เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลง(ชื่อโครงการ-หัวหน้าโครงการ-ขั้นตอนการดำเนินงาน)

   1. แบบรายงานการใช้เงิน

   2. แบบรายงานความก้าวหน้า_ช

   3. แบบรายงานความก้าวหน้า_ด

ทุนนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

 1. เงื่อนไขการสมัครรับทุน

 2. ขั้นตอนการดำเนินงาน

 3. RS-foreign-1 แบบฟอร์มคำขอรับทุน

 4. RS-foreign-2 แบบฟอร์มรายงานสรุปการนำเสนอผลงานวิจัย

 5. Template PowerPoint

 6. แนวปฏิบัติในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

1. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์

2. RS-FM-15 แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

3. RS-FM-16 แบบฟอร์มการพิจารณาเบื้องต้น