ฐานข้อมูลวิจัย

ปีงบประมาณ 2558

ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย การดำเนินงาน ดาวน์โหลด
การพัฒนครูวิทยาศาสตร์สู่การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนแบบร่วมมือ ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ PDF
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล อยู่ระหว่างดำเนินการ PDF
การประเมินและติดตามผลหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.ดร. กมลวรรณ กันยาประสิทธิ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ PDF

 

ปีงบประมาณ 2557

ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย การดำเนินงาน ดาวน์โหลด
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและการรับรู้ความสามารถแห่งตนด้านการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาสำหรับครูวิทยาศาตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดร.พินิจ ขำวงษ์ (หัวหน้าโครงการ) อยู่ระหว่างดำเนินการ PDF

 

ปีงบประมาณ 2556

ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย การดำเนินงาน ดาวน์โหลด
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาครู เรื่องการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ดร.พินิจ ขำวงษ์ (หัวหน้าโครงการ)

ปิดโครงการ

PDF

 

ปีงบประมาณ 2555

ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย การดำเนินงาน ดาวน์โหลด
การศึกษาความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์ที่มีต่อจินตนาการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน

ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล

ปิดโครงการ PDF

 

ปีงบประมาณ 2554

ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย การดำเนินงาน ดาวน์โหลด
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูฟิสิกส์อย่างต่อเนื่องตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ รองศาสตราจารย์ ดร.ณสรรค์  ผลโภค ปิดโครงการ PDF
การศึกษาระดับการรู้วิทยาศาสตร์และสำรวจความต้องการการรู้วิทยาศาสตร์ของคนในชุมชน : กรณีศึกษา ตำบล หนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ดร.กมลวรรณ กันยาประสิทธิ์ ปิดโครงการ PDF

 

ปีงบประมาณ 2552

ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย การดำเนินงาน ดาวน์โหลด
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์และฟิสิกส์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณสรรค์  ผลโภค ปิดโครงการ PDF