ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ "การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์"
แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขยายเวลาการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุกรหัสช่วงเวลาที่มีผลกระทบอันเนื่องมาจากการระบาดของโรค COVID-19
เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาช่วยงาน โครงการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตจากวิกฤตโควิท-19 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ค.63
รับสมัครครูเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ( Project approach) สำหรับเด็กปฐมวัย ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) วันที่ 25-29 มีนาคม 2562 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤสจิกายน 2561
รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 2415 สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ4+1) จำนวนที่เปิดรับ 10 คน (นอกเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2561
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชน  ในรูปแบบ STEM + STEM2  ณ จังหวัดนครนายก “ สะเต็มหรรษา ”
In 2 June 2018, Assist. Prof. Chanyah Dahsah, director of Science Education Center was invited to be an invited speaker in International Forum in STEAM Education and Cognitive Science in Early Years at National Tsing Hua University.
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Learning in STEM Education
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนิสิตและบุคลากรทางการศึกษา 26-30 มีนาคม 2561 ณ National Taiwan University of Science and Technology (NTUST) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย/ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย

                                                     - ดาวน์โหลด ประกาศการขอรับการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย
- ดาวน์โหลด ใบสมัครทุนอุดหนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
- ดาวน์โหลด รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

                                                         - TOR เชิงพาณิชย์ ปี 2559 download
   - ข้อเสนอโครงการเชิงพาณิชย์ download                                                          - TOR ฐานรากปี 2559 download
    - ข้อเสนอโครงการฐานราก download

สือการสอน

                ความดันของอากาศที่มีการเคลื่อนที่                                                  การเกิดกลางวัน - กลางคืน

   

      

 

 

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา

ภาพกิจกรรม

              โครงการฯ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา                  โครงการฯ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา                     โครงการฯ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
                   ประจำปีการศึกษา 2558                         ประจำปีการศึกษา 2559                  ประจำปีการศึกษา 2560

Add Content...