ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 2415 สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา และ อ.ดร.ณวรา สีที เป็นวิทยากรในการอบเชิงปฏิบัติการครูแกนนำ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่าย มศว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ผศ.ดรจรรยา ดาสา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ เสวนาพิเศษ ต้นแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาและ แนวทางการบูรณาการองค์ความรู้ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนแห่งการศึกษายุค Thailand 4.0
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2415 สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
เชิญนิสิตทุกท่านเข้าร่วม งานรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา และด้านดนตรีและศิลปะ
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2415 สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลกรด้านวิทยาศาสตรศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเอฮิเมะ เมืองมัตซียาม่า ประเทศญี่ปุ่น
โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสตีมศึกษา (STEAM Education) สาหรับบุคลากรทางการศึกษา
แสดงความยินดีกับ นางสาวชวนพิศ คณะพัฒน์ นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 1”

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย/ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย

                                                     - ดาวน์โหลด ประกาศการขอรับการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย
- ดาวน์โหลด ใบสมัครทุนอุดหนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
- ดาวน์โหลด รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

                                                         - TOR เชิงพาณิชย์ ปี 2559 download
   - ข้อเสนอโครงการเชิงพาณิชย์ download                                                          - TOR ฐานรากปี 2559 download
    - ข้อเสนอโครงการฐานราก download

สือการสอน

                ความดันของอากาศที่มีการเคลื่อนที่                                                  การเกิดกลางวัน - กลางคืน

   

      

ภาพกิจกรรม

              โครงการฯ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา                  โครงการฯ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา                     โครงการฯ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
                   ประจำปีการศึกษา 2558                         ประจำปีการศึกษา 2559                  ประจำปีการศึกษา 2560

Add Content...