DnnForge - NewsArticles

11

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชน 
ในรูปแบบ STEM + STEM2  ณ จังหวัดนครนายก
“ สะเต็มหรรษา ”
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนวัดศรีจุฬา  จังหวัดนครนายก
จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

[Read More...]

Actions: E-mail | Permalink |