DnnForge - NewsArticles

Entries for 'Papichraya Yendeesam'

17
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อั...

[Read the rest of this article...]

17
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา (Senior Core Trainner) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาและ อ.ดร.ณวรา สีที (Core Trainer) เป็นวิทยากรในการอบเชิงปฏิบัติ...

[Read the rest of this article...]

16
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ เสวนาพิเศษ ต้นแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการสถาน...

[Read the rest of this article...]

26
ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 2415สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาทวัน เวลา และสถานที่รับสมัค...

[Read the rest of this article...]

25
เรียนเชิญนิสิตทุกท่านเข้าร่วมงานรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560ลงทะเบียนเวลา 09.30 น.เริ่มกิจกรรมไหว้ครู 10.00 น.ณ ห้อ...

[Read the rest of this article...]

05
ขอเชิญเยาวชน อายุระหว่าง 16-18 ปี ที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่าบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิล...

[Read the rest of this article...]

01
ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 2415สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์อัตราเงินเดือน 31,750 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาร...

[Read the rest of this article...]

13
เรื่อง การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 215 วัน 4 คืนเดินทางวันที่ 17-21 เมษายน 2017ค่าใช้จ่ายต่อคน 47,000 บาทหมายเหตุ: ราคานี้ร...

[Read the rest of this article...]

10
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เห็นความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านสะเต็มศึกษา และมีเครือข่ายกับ มหาวิทยาลัย...

[Read the rest of this article...]

13
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของแสดงความยินดีกับ นางสาวชวนพิศ คณะพัฒน์ นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ศูนย...

[Read the rest of this article...]

Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last