DnnForge - NewsArticles

08

รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 2415 สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2561 ในวันและเวลา
ทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 02-649-5000 ต่อ 15324 และ 11346

[Read More...]

Actions: E-mail | Permalink |