DnnForge - NewsArticles

08

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

และหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

จัดกิจกรรม “เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นผู้ประกอบการ”

โครงการวิจัย เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-12.30 น.

ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/sciedcenterswu2016

[Read More...]

Actions: E-mail | Permalink |