DnnForge - NewsArticles

31
รับสมัครครูเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ( Project approach) สำหรับเด็กปฐมวัย ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) วันที่ 25-29 มีนาคม 2562
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤสจิกายน 2561

[Read More...]

Actions: E-mail | Permalink |