DnnForge - NewsArticles

13
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ของแสดงความยินดีกับ นางสาวชวนพิศ คณะพัฒน์
นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น
ในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

[Read More...]

Actions: E-mail | Permalink |