DnnForge - NewsArticles

10
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เห็นความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านสะเต็มศึกษา และมีเครือข่ายกับ มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา (Ewha Womans University) ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะเต็มศึกษา และพัฒนาต่อยอดเป็นสตีมศึกษา (STEAM) และมีการนาไปใช้และมีงานวิจัยที่ได้ผลที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการให้บริการวิชาการด้านสตีมศึกษาให้กับบุคลากรทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวาในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสตีมศึกษา (STEAM Education) สาหรับบุคลากรทางการศึกษาขึ้นมา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการพัฒนาการตัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของประเทศ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษา
2. เพื่อฝึกประสบการณ์ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสตีมศึกษา
3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษากับผู้สอนในระดับโรงเรียนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย

[Read More...]

Actions: E-mail | Permalink |