DnnForge - NewsArticles

13
เรื่อง การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
5 วัน 4 คืน
เดินทางวันที่ 17-21 เมษายน 2017
ค่าใช้จ่ายต่อคน 47,000 บาท
หมายเหตุ: ราคานี้รวมค่าที่พัก การเดินทาง อาหารเฉพาะวันจัดกิจกรรมประชุมวิชาการ ช่วงเดินทางและท่องเที่ยวให้ดูแลอาหารเอง

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. พัฒนาแนวคิดและทักษะด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตรศึกษากับนิสิตและบุคลากรการศึกษาประเทศญี่ปุ่น
3. พัฒนาทักษะการสื่อสารและเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม

รับสมัครบุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์ นิสิต ท่านที่สนใจทุกสังกัด

สนใจลงทะเบียนหรือสอบถามข้อมูลได้ที่
นางสาวศิวพร ละม้ายนิล 02-6495000 ต่อ 15324

[Read More...]

Actions: E-mail | Permalink |