DnnForge - NewsArticles

01
ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 2415
สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน 31,750 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตรศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน (เอกวิทยาศาสตร์) สาขาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่
3. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จะต้องแสดงหลักฐาน
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
3.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
3.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
3.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
3.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
3.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500
4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ (ใหม่) ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ปริญญาใดปริญญาหนึ่งจากต่างประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรไม่ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
5. ขอให้แนบผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ บทความ หรือเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ภาระงานสอน
1. งานการเรียนการสอน นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (ในและนอกเวลาทำการ)
2. งานที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
1. มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง ใน 2 ปี
2. มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาชีพ/วิชาการ หรือเผยแพร่ในลักษณะอื่นที่มีกระบวนการกลั่นกรอง หรือการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นงานต่อปี
ภาระงานบริการวิชาการ
มีส่วนร่วมโครงการบริการวิชาการของศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
ภาระงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา และมหาวิทยาลัย
ภาระงานอื่นๆ ที่ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา/มหาวิทยาลัย มอบหมาย
1. งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสูตร งานพัฒนานิสิต งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
2. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. ขอให้แนบผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ บทความ หรือเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
7. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
8. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2560
ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 02-649-5000 ต่อ 15324 และ 11346

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

[Read More...]

Actions: E-mail | Permalink |