DnnForge - NewsArticles

18
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เวลา 13.00 น. วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ณ ห้อง 6-201 อาคาร 6 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
กศ.ด. สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
นางขวัญฤทัย เที่ยงจันทราทิพย์
นางสาวกฤษณา โลหการก
นางสาวชวนพิศ คณะพัฒน์
นางสาวภูรินทร์ แตงน้อย

กศ.ม. สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
นางสาวลัดดาวัลย์ บูรณะ
นางสาววราลี สินธุวา
นางสราลี ภู่ชัย
นายวรชัย สุทธไชย

Post Rating

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website