DnnForge - NewsArticles


ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์

NO Image:
01
ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 2415สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์อัตราเงินเดือน 31,750 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาร...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
13
เรื่อง การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 215 วัน 4 คืนเดินทางวันที่ 17-21 เมษายน 2017ค่าใช้จ่ายต่อคน 47,000 บาทหมายเหตุ: ราคานี้ร...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
10
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เห็นความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านสะเต็มศึกษา และมีเครือข่ายกับ มหาวิทยาลัย...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
13
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของแสดงความยินดีกับ นางสาวชวนพิศ คณะพัฒน์ นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ศูนย...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
08
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปพระราชทานปริญญาบัตร

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
Page 3 of 3First   Previous   1  2  [3]  Next   Last